agc002e

题意:n堆棋子,两个人轮流操作,每次可以从每堆中取出一个或取走最大的一堆。求是否先手必胜。

将石子堆从大到小排序,每次操作相当于从(0,0)开始,向上或向右走一步,走到边界即为获胜。
可证除边界每个左下右上对角线上的状态相同。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=110000;
int n;
int a[N];
int cmp(int x,int y){return x>y;}
int main()
{
  //freopen("tt.in","r",stdin);
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    scanf("%d",&a[i]);
  sort(a+1,a+1+n,cmp);
  for(int i=1,j;i<=n;i++)
  {
    if(a[i]==i)
    {
      for(j=i;j<=n&&a[j]==a[i];j++);j--;
      return puts((j-i)&1 ? "First" : "Second"),0;
    }
    if(a[i]>i&&a[i+1]<i)
      return puts((a[i]-i)&1 ? "First" : "Second"),0;
    if(a[i]>i&&a[i+1]==i)
    {
      for(j=i+1;j<=n&&a[j]==a[i+1];j++);j--;
      int t=(j-i-1)&(a[i]-i-1);
      return puts(t&1 ? "Second" : "First"),0;
    }
  }
  return 0;
}

agc010d

题意:有n个整数,gcd为1,每次可以把一个大于1的数减1,并把所有数除以当前所有数的gcd。两个人轮流操作,无法操作者输,求是否先手必胜。

当n=1时先手必败。
当没有除所有数gcd时,如果有奇数个偶数先手必胜,否则后手必胜。
当有除gcd操作时,定义状态1:有奇数个偶数,至少一个奇数。
状态2:有偶数个偶数,至少2个奇数。状态3:有偶数个偶数,1个奇数。
所有数都为1的状态属于状态2,为先手必败态。
状态1时对一个偶数-1,此时gcd为奇数,因此不改变奇偶性。转移到状态2。状态2时不管如何操作操作后gcd为1,因此只能转移到状态1。所以状态1为先手必胜态,状态2为先手必败态。
状态3如果选一个偶数,会转移到状态2,因此只能选一个奇数。此时gcd至少为2。因此如果初始时为状态3,直接递归。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define N 110000
int n,num;
int a[N];
int main()
{
  scanf("%d",&n);
  if(n==1)return puts("Second"),0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    scanf("%d",&a[i]);
  while(1)
  {
    int odd=0,even=0,pos;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      if(a[i]&1)odd++,pos=i;
      else even++;
    }
    if(even&1)break;
    if(odd>=2){num++;break;}
    if(a[pos]==1){num++;break;}
    a[pos]--;int t=a[1];
    for(int i=2;i<=n;i++)t=__gcd(t,a[i]);
    for(int i=1;i<=n;i++)a[i]/=t;
    num++;
  }
  puts(num&1 ? "Second" : "First");
  return 0;
}